Statistics
| Revision:

root / tmp / org.txm.core / bin / org / knallgrau / utils / textcat / language_fp / sanskrit.lm @ 54

History | View | Annotate | Download (3.3 kB)

1
a	 15017
2
_	 14975
3
h	 5028
4
i	 3820
5
t	 2976
6
s	 2788
7
r	 2599
8
|	 2437
9
n	 2432
10
aa	 2276
11
ha	 2007
12
m	 1982
13
a_	 1802
14
v	 1799
15
d	 1768
16
u	 1629
17
y	 1599
18
_|	 1470
19
|_	 1470
20
e	 1403
21
k	 1371
22
sh	 1330
23
ra	 1243
24
p	 1213
25
va	 1152
26
A	 1134
27
ya	 1120
28
ma	 1097
29
na	 1091
30
ar	 1080
31
ta	 1054
32
M	 1050
33
.	 1047
34
am	 1037
35
an	 1006
36
||	 967
37
||_	 965
38
_||	 965
39
_||_	 963
40
at	 962
41
M_	 946
42
as	 910
43
_s	 882
44
o	 848
45
b	 844
46
i_	 827
47
aM	 764
48
aM_	 685
49
c	 630
50
ch	 629
51
sa	 623
52
N	 616
53
ad	 612
54
H	 601
55
pa	 595
56
H_	 584
57
g	 580
58
_n	 579
59
l	 554
60
bh	 552
61
hi	 547
62
ka	 542
63
it	 536
64
ii	 535
65
ama	 519
66
_|_	 505
67
e_	 477
68
_p	 475
69
dh	 475
70
av	 469
71
ak	 445
72
aH	 444
73
da	 440
74
aH_	 439
75
ay	 437
76
j	 437
77
_na	 432
78
ana	 430
79
hh	 428
80
ti	 426
81
ara	 425
82
aa_	 410
83
_k	 394
84
shh	 389
85
_v	 388
86
_sa	 381
87
.h	 379
88
ah	 369
89
_b	 368
90
h_	 363
91
.h_	 363
92
cha	 362
93
haa	 361
94
_t	 358
95
ri	 352
96
sha	 345
97
ap	 333
98
vi	 330
99
is	 329
100
^	 321
101
o_	 321
102
_m	 320
103
ai	 311
104
_d	 311
105
la	 302
106
na_	 301
107
.n	 298
108
ava	 295
109
al	 294
110
_sh	 291
111
ja	 288
112
a.	 280
113
aan	 277
114
ish	 274
115
aN	 273
116
aya	 273
117
ash	 266
118
ha_	 265
119
ga	 264
120
st	 255
121
ni	 255
122
ii_	 254
123
hu	 253
124
Na	 253
125
R	 248
126
R^	 248
127
^i	 247
128
R^i	 247
129
a.n	 243
130
th	 241
131
_c	 240
132
_ch	 239
133
maa	 238
134
bha	 237
135
vaa	 233
136
ab	 228
137
ir	 226
138
\	 226
139
ita	 223
140
uu	 222
141
dha	 220
142
har	 218
143
_a	 216
144
_bh	 216
145
nam	 212
146
u_	 212
147
he	 212
148
m.h_	 211
149
m.	 211
150
m.h	 211
151
ur	 210
152
es	 209
153
ata	 208
154
te	 206
155
yaa	 205
156
_ma	 204
157
esh	 202
158
aka	 200
159
id	 199
160
pr	 199
161
aha	 198
162
hy	 198
163
T	 197
164
aat	 197
165
_OM_	 196
166
OM	 196
167
_O	 196
168
_OM	 196
169
OM_	 196
170
O	 196
171
ti_	 195
172
ari	 194
173
raa	 193
174
ag	 192
175
_y	 192
176
aas	 190
177
_ta	 190
178
_j	 189
179
I	 189
180
_na_	 187
181
am.h_	 185
182
am.h	 185
183
am.	 185
184
_pa	 183
185
iv	 182
186
de	 182
187
ada	 178
188
nd	 178
189
_cha	 177
190
_h	 176
191
ati	 175
192
taa	 173
193
ev	 172
194
nt	 171
195
rii	 171
196
ishh	 170
197
ya_	 168
198
_vi	 166
199
ast	 165
200
tr	 164
201
abh	 164
202
kh	 162
203
ala	 160
204
tha	 160
205
apa	 160
206
asa	 158
207
naa	 158
208
_nam	 156
209
ru	 156
210
A_	 155
211
_ka	 154
212
aar	 153
213
_pr	 152
214
_g	 151
215
pra	 150
216
ham	 150
217
hha	 149
218
aana	 149
219
di	 149
220
ra_	 147
221
ik	 146
222
.a	 144
223
yat	 143
224
ks	 143
225
hA	 143
226
hya	 143
227
ksh	 143
228
ut	 142
229
sy	 141
230
nama	 140
231
_va	 140
232
.\	 140
233
paa	 140
234
han	 139
235
eva	 138
236
U	 138
237
mi	 138
238
_r	 136
239
_ja	 136
240
asy	 135
241
hr	 135
242
sya	 134
243
cha_	 132
244
rv	 132
245
tv	 130
246
asya	 130
247
kar	 130
248
ho	 129
249
yo	 129
250
in	 128
251
adh	 127
252
yA	 127
253
va_	 126
254
su	 125
255
_ya	 125
256
shha	 124
257
pu	 124
258
R^it	 123
259
sta	 123
260
mu	 123
261
^it	 123
262
ty	 123
263
_nama	 121
264
ac	 120
265
rii_	 120
266
ach	 120
267
aNa	 119
268
tas	 119
269
shi	 119
270
iva	 119
271
hav	 119
272
tra	 118
273
var	 118
274
par	 118
275
haM	 117
276
aad	 117
277
kaa	 117
278
hch	 117
279
mas	 117
280
ai_	 117
281
hc	 117
282
sar	 116
283
aam	 116
284
_bha	 115
285
_pra	 114
286
et	 114
287
haM_	 113
288
aay	 113
289
aj	 113
290
ye	 113
291
o.	 113
292
An	 111
293
arii	 111
294
t.h	 110
295
t.	 110
296
ath	 110
297
t.h_	 109
298
man	 109
299
te_	 108
300
o.a	 108
301
hara	 108
302
rA	 108
303
rva	 108
304
tva	 108
305
asta	 108
306
up	 108
307
shr	 107
308
daa	 104
309
me	 104
310
dr	 104
311
ram	 104
312
arii_	 102
313
_ni	 102
314
arv	 102
315
iH	 102
316
hit	 101
317
ras	 101
318
aga	 101
319
Am	 101
320
mA	 101
321
ba	 101
322
amas	 100
323
tu	 100
324
yaM	 100
325
ant	 99
326
ud	 99
327
uk	 98
328
iH_	 98
329
yaM_	 98
330
kha	 98
331
au	 98
332
ira	 97
333
shhT	 97
334
rah	 97
335
hT	 97
336
hhT	 97
337
D	 96
338
_sar	 96
339
re	 96
340
eshh	 95
341
sarv	 94
342
amaa	 94
343
and	 94
344
arva	 94
345
_ra	 93
346
_dh	 93
347
tt	 92
348
tad	 92
349
hm	 92
350
raM_	 91
351
dev	 91
352
raM	 91
353
C	 91
354
ani	 91
355
_sarv	 90
356
atha	 89
357
Ad	 89
358
chi	 89
359
tA	 88
360
sarva	 88
361
avi	 88
362
taM	 87
363
hava	 87
364
anaa	 86
365
vA	 86
366
dd	 86
367
nA	 85
368
Ar	 85
369
hv	 85
370
taM_	 85
371
dhi	 84
372
ksha	 84
373
ip	 84
374
ma_	 84
375
_sha	 84
376
ati_	 83
377
yai	 83
378
vat	 83
379
At	 83
380
kR	 82
381
kR^	 82
382
bhi	 82
383
_shr	 82
384
to	 82
385
ta_	 82
386
br	 82
387
ek	 82
388
kR^i	 82
389
tat	 81
390
nta	 81
391
hma	 81
392
aaya	 80
393
tam	 80
394
en	 80
395
us	 79
396
bra	 79
397
ke	 79
398
kt	 79
399
ddh	 79
400
mo	 79